Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího, kterým je:

Lucie Višňáková,
Adresa: Počaply 73, 533 04 Sezemice
IČ: 75458233, neplátce DPH
Zapsaný: Magistrát města Pardubice,
Telefon: +420 731 917 466,
E-mail: lucie@negrafik.cz, (dále jen „prodávající"),


upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou podnikající (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.negrafik.cz; www.visnakova.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem.

1.5. Produkty a služby, které prodávající poskytuje, jsou určeny výhradně podnikatelům. Souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že jste fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

1.6. Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Porušení autorských nebo osobnostních práv prodávající monitoruje a právně řeší.

1.7. Objednávkou osobních konzultací, elektronických knih, on-line programů či dalších produktů na webové stránce kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a autor (prodávající) za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech může kupující najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na webové stránce. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzením objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.6. Rozhodne-li se kupující svého práva na užívání on-line programu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost kupujícího zaplatit cenu registračního poplatku a on-line programu.

2.7. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání on-line vzdělávacích produktů, webinářů a živých vysílání je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, tedy aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

2.8. Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícímu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, pokud ze smlouvy nevyplývá časově neomezený přístup k obsahu, či v případě, kdy hrubě poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může upravit práva uživatelského účtu klienta zejména v případech vulgárních, rasistických, politických, sexistických nebo jiných nevhodných nebo protiprávních komentářů.

2.9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.10. Zakoupené produkty budou kupujícímu v uživatelském účtu přístupné po dobu uvedenou u konkrétní nabídky produktu.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktu a služeb je uvedena na webové stránce. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3.3. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu hradí kupující bezhotovostně zvoleným způsobem v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti Stripe.Kupující má možnosti plateb podle možností uvedených v nákupním procesu u konkrétního produktu:– online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro,– bankovním převodem na základě faktury - tato možnost po e-mailové dohodě s prodávající na e-mailové adrese lucie@negrafik.cz.

3.5. Kupující je v případě platby bankovním převodem na základě faktury povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Produkt či služba bude kupujícímu zpřístupněna po přijetí platby na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U on-line vzdělávacích produktů a kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů nebo informací ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí platby, není-li uvedeno jinak.

4.3. Informace týkající se webinářů a živých kurzů, které jsou vedeny jinou, než on-line formou v uzavřené členské sekci, jsou odeslány vždy dle informací na webu v příslušném termínu před konáním kurzu.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní/vnitřní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, tedy on-line vzdělávací programy a kurzy, webináře, živá školení, knihy a jiné včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, stahování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat on-line program je nepřenosné, on-line program a všechny jeho výukové materiály nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli stahován, rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat on-line program pouze kupující. Poruší-li kupující toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn okamžitě zrušit přístup kupujícího k on-line programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů platí i pro živá školení. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla nebo ochrany osobnosti způsobí, včetně nemajetkové újmy.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:– prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti,– porušení povinností na ochranu autorského nebo osobnostního práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího.

7.4. Pro reklamaci slouží kontaktní email lucie@negrafik.cz Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

7.5. Prosíme, vezměte na vědomí, že prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu, kurzu nebo webináře, které není schopen ovlivnit. Také není za vadu považováno nenaplnění subjektivních představ a očekávání ohledně produktů a služeb.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line podnikání a marketingu. Veškeré informace v on-line programu a jeho součástech (PDF materiály, e-booky, mp3 a mp4 nahrávky a jiné) jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Po celou dobu poskytování on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Pro objednávce zpracováváme vaše jméno, příjmení, adresu, IČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme pro odbavení objednávky, komunikaci s vámi, dodání produktu nebo služby a pro účetní účely. Takové zpracování umožňuje GDPR pro účely plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Osobní údaje zpracováváme po dobu plnění služby/poskytování produktu a dále 10 let od poskytnutí (hlavně pro daňové a účetní účely).

9.3. E-mailovou adresu použijeme ke zřízení vašeho uživatelského účtu, ve kterém budete mít k dispozici produkty. Jedná se opět o zpracování za účelem plnění smlouvy. Zpracování bude probíhat po dobu užívání účtu a dále 5 let od posledního přihlášení.

9.4. E-mailovou adresu také zařadíme do rozesílky obchodních sdělení, pokud nám to v rámci objednávkového procesu nezakážete. Dovoluje nám to § 7 odst. 3 zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. E-mailovou adresu budeme zpracovávat 2 roky od posledního poskytnutí služby/produktu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit.

9.5. Na požádání Vám prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na lucie@negrafik.cz, kde Vám je prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Zaměstnanci a spolupracovníci prodávajícího jsou vázáni mlčenlivostí.

9.6. Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

9.7. Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:
společnosti podílející se na expedici plateb (poskytovatel služby Stripe),
společnosti zajišťující provoz webu,
poskytovatel e-mailingové služby (poskytovatel služby SmartEmailing, Mailchimp, Flodesk),
dodavatelé produktů a služeb (například firma provozující účetnictví)

9.8.  Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie. Prodávající nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.9. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

10.2. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese lucie@negrafik.cz Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

10.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny obecnými soudy České republiky podle českého práva.

10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.12.2021